Kouluihin uusia oppimisen tuen toimintamalleja Oikeus Oppia -hankkeen myötä


Kanta-Hämeessä alkuvuonna 2021 käynnistyneessä Oikeus Oppia -ohjelmassa 
etsitään uusia oppimisen tuen työkaluja esi- ja perusopetukseen. Sidosryhmien välinen kehitystyö on saavuttanut ensimmäisen määränpäänsä ja tuoreita oppimisen tuen malleja pilotoidaan kouluissa heti kesän jälkeen.

 

– Yhteiskunnan monimuotoistuminen luo aivan uudenlaisia tarpeita oppimista ja hyvinvointia vahvistavan toimintakulttuurin kehittämiselle kouluissa, kertoo hankekokonaisuudesta vastaava Hämeenlinnan kasvatus- ja opetuspäällikkö Minna Lumme.

 

Kehitystyötä tehtiin palvelumuotoilua soveltavin keinoin yhteistyössä opettajien, rehtoreiden, lasten, vanhempien sekä kuntien johtajien kanssa. Kevään aikana tiimit ovat tunnistaneet keskeisimmät kehittämisteemat, joiden pohjalta ryhdytään kokeilemaan kehitettäviä toimintatapoja useissa eri pilottikouluissa. Ratkaisuja pyritään löytämään pitkittyneisiin poissaoloihin, pienryhmien ja yleisopetuksen tehokkaampaan yhteistyöhön, entistä turvallisempiin koulupäiviin, maahanmuuttajataustaisten lasten yleisopetukseen sekä koko kouluyhteisön välisen yhteistyön vahvistamiseen.

 

Kehittämistiimien osallistujien mukaan tarve hankkeelle ja yhteistyölle on ollut valtava. Huolimatta pandemiavuodesta, kaikki osapuolet ovat osallistuneet seudulliseen kehittämistyöhön aktiivisesti. 

 

Hankeessa etsitään ratkaisuja osaamiseroihin sekä alueellisiin haasteisiin

Yhtenä ohjelman tutkimuksellisena pohjana on käytetty hankkeelle tilattua Helsingin yliopiston apulaisprofessori Venla Berneliuksen tekemää selvitystä. Selvityksen keskeisin havainto oli yhteiskunnallisesti sosiaalisen ja alueellisen eriytymisen haasteet.

 

– Laadukkaasta koulutusjärjestelmästä huolimatta osaamiserot kasvavat oppilaiden ja koulujen välillä. Erot näkyvät myös varhaiskasvatuksessa ja lasten kouluvalmiuksissa heidän siirtyessään kouluihin, toteaa Helsingin yliopiston apulaisprofessori Venla Bernelius.

Ilman aktiivisia toimenpiteitä kuilu uhkaa entisestään syventyä. Kanta-Hämeen seutu muodostuu eri kokoisista kunnista, joilla on vaihtelevat edellytykset oppimisen tuen eri muotojen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Kasvatus- ja opetuspäällikkö Minna Lumpeen mukaan Oikeus Oppia -hankkeen taustalla on tarve vahvistaa seudullista kehittämistä. 


– Pyrimme vahvistamaan seudullista näkemystä oppimisen tuen järjestämisen tavoista. Olemme aloittaneet uudenlaisen toimintakulttuurin rakentamisen hankekunnissa sekä -kaupungeissa; Hämeenlinnassa, Forssassa, Janakkalassa, Hattulassa, Hausjärvellä, Lopella sekä Riihimäellä, Minna Lumme lisää.

------------------------------------

Oikeus oppia -kehittämisohjelma on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa 2020-2022. Oikeus oppia -hanke Kanta-Hämeessä sisältää kolme eri kehittämisosakokonaisuutta: joustavan oppimisen tuki, vaativan oppimisen tuki- sekä visio ja strategia -kokonaisuudet. Visio ja strategia -ryhmässä kuntien sivistystoimen johtajat ja rehtorit kokoontuvat rakentamaan yhteistä ymmärrystä, suuntaamaan katsettaan tulevaisuuteen sekä luomaan rakenteet koulujen kehittämismatkalle. 

 

Lisätietoja

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Minna Lumme, Hämeenlinnan Sivistyksen ja hyvinvoinnin hallinto. minna.lumme@hämeenlinna.fi p. +358 40 511 5843

 

Apulaisprofessori Venla Bernelius, Helsingin yliopisto.
venla.bernelius@helsinki.fi p. +358 41 530 7369

Oikeus oppia -hankkeen verkkosivut:
https://www.hyvinvoivakouluhameenlinna.com/


Oikeus oppia -hankkeen Facebook:
https://www.facebook.com/oppimisenilo

Oikeus Oppia -hanke käynnistyi Kanta-Hämeessä

– tavoitteena tasa-arvoinen oppiminen

Oikeus Oppia -hankkeen avulla pyritään kehittämään uusia, innovatiivisia esi-ja perusopetuksen oppimisen sekä koulunkäynnin tuen toimintapoja. Kanta-Hämeen hankkeessa mukana on yhteensä seitsemän kaupunkia ja kuntaa.

 

Vuoden kestävässä hankkeessa erityisenä tavoitteena on kehittää innovatiivisia ja moniammatillisia toimintatapoja tasa-arvoisen oppimisen turvaamiseksi, eriarvoistumisen pysäyttämiseksi sekä ennaltaehkäisevien palveluiden edistämiseksi. Hämeenlinna koordinoi hanketta, joka on osa Opetus-ja kulttuuriministeriön kaksivuotista Oikeus oppia -ohjelmaa.

Hankekokonaisuudesta vastaava Hämeenlinnan kasvatus-ja opetuspäällikkö Minna Lumme uskoo, että kutsumalla luokan-ja aineenopettajat, lapset ja nuoret sekä vanhemmat kehittämääntoimintatapojayhdessä, voidaan löytää uudenlaisia näkökulmia niiden kehittämiseen.

–Yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät kykyä tukea lasten ja nuorten oppimista sekä hyvinvointia arkisilla ja yksinkertaisilla tavoilla. Päämääränä on, että jokainen lapsi, nuori ja vanhempi saisi tuntea olevansa arvokas ja löytäisi omat vahvuutensa pulmista huolimatta. Tavoitteena on myös se, että kukaan työntekijä ei kokisi jäävänsä yksin yrittäessään auttaa lasta tai nuorta hänen vaikeuksissaan, Minna Lumme sanoo.

 

Taustalla tarve vahvistaa seudullista kehittämistä.

Kanta-Hämeen seutu muodostuu erikokoisista kunnista, joilla on vaihtelevat edellytykset oppimisen tuen eri muotojen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Hankkeen aikana vahvistetaan seudullista näkemystä oppimisen tuen järjestämisen tavoista sekä aloitetaan osallistavan toimintakulttuurin rakentaminen hankekunnissa sekä -kaupungeissa; Hämeenlinnassa, Forssassa, Janakkalassa, Hattulassa, Hausjärvellä, Lopella sekä Riihimäellä.

Oikeus Oppia -kehittämisohjelma on osa Opetus-ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa 2020-2022. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa parantava Oikeus oppia -kehittämisohjelma turvaa tasa-arvoisen oppimisen esi-ja peruskoulussa.

 

Lisätietoja

Kasvatus-ja opetuspäällikkö Minna Lumme, Hämeenlinnan Sivistyksen ja hyvinvoinnin hallinto. minna.lumme[at]hameenlinna.fi, p. +358_40511_5843

Nummen%20koulu%20press_edited.png